Tốc độ khuôn hình

Có một số tốc độ khung hình (Frame Rates) thường được sử dụng với mục đích khác nhau. Dưới đây là hướng dẫn về tiêu chuẩn tốc độ khung hình và mục đích của chung trong ngành công nghiệp. Phương tiện khác nhau và các khu vực khác nhau đều đòi hỏi tốc độ khung […]